รายงานสุขภาพคนไทย 2566
สุขภาพคนไทย 2566

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 นำเสนอหมวดตัวชี้้วัด “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” (Social Determinants of Health: SDH) โดยมีการกำหนดกรอบการนำเสนอข้อมูลจากทิศทางและเป้าหมาย 7 เป้าหมายในยุทธศาสตร์ 10 ปี (2565–2574) ของ สสส. ได้แก่ ยาสูบและสิ่งเสพติด แอลกอฮอล์ อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุทางถนน สุขภาพจิต และสิงแวดล้อม ในเชิงสภาพแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน สุถานที่ทำางาน ชุมชน และนโยบาย


12 ตัวชี้วัดผลกระทบโควิด‑19ฯ
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19
รายงานสุขภาพคนไทย 2565
10 ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
เรื่องพิเศษ
รายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น
เรื่องพิเศษ
ตัวชี้วัดสุขภาพ
ดูบทความทั้งหมด
Policy Brief
ดูหนังสือทั้งหมด
หนังสือสุขภาพคนไทย
ดูหนังสือทั้งหมด

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333