รายงานสุขภาพคนไทย 2566
สุขภาพคนไทย 2566

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 นำเสนอหมวดตัวชี้้วัด “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” (Social Determinants of Health: SDH) โดยมีการกำหนดกรอบการนำเสนอข้อมูลจากทิศทางและเป้าหมาย 7 เป้าหมายในยุทธศาสตร์ 10 ปี (2565–2574) ของ สสส. ได้แก่ ยาสูบและสิ่งเสพติด แอลกอฮอล์ อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุทางถนน สุขภาพจิต และสิงแวดล้อม ในเชิงสภาพแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน สุถานที่ทำางาน ชุมชน และนโยบาย


10 สถานการณ์เด่น 2566
12 หมวดตัวชี้วัด ปี 2566
เรื่องพิเศษประจำฉบับ 2566
รายงานสุขภาพคนไทย 2566
12 ตัวชี้วัดผลกระทบโควิด‑19ฯ
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19
รายงานสุขภาพคนไทย 2565
10 ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
เรื่องพิเศษ
รายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น
เรื่องพิเศษ
ตัวชี้วัดสุขภาพ
ดูบทความทั้งหมด
Policy Brief
ดูหนังสือทั้งหมด
หนังสือสุขภาพคนไทย
ดูหนังสือทั้งหมด

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333