รายงานสุขภาพคนไทย 2567
สุขภาพคนไทย 2567

รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2567 ตัวชี้วัดสุขภาพ นำเสนอเรื่อง “เทคโนโลย้ดิจิทัลกับสุขภาพ คนไทย” โดยใช้กรอบแนวคิดจาก 1) The Lancet and Financial Times Commission on governing health futures 2030: growing up in a digital world 2) Classification of Digital Health Interventions, ขององค์การอนามัยโลก 3) ปัจจัยสังคมักำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) และ 4) ปัจจัยกัารค้ากำาหนดสุขภาพ (Commercial Determinants of Health)


เรื่องพิเศษประจำฉบับ
10 สถานการณ์เด่น 2566
12 หมวดตัวชี้วัด ปี 2566
เรื่องพิเศษประจำฉบับ 2566
รายงานสุขภาพคนไทย 2566
12 ตัวชี้วัดผลกระทบโควิด‑19ฯ
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19
รายงานสุขภาพคนไทย 2565
10 ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
เรื่องพิเศษ
รายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น
เรื่องพิเศษ
ตัวชี้วัดสุขภาพ
ดูบทความทั้งหมด
Policy Brief
ดูหนังสือทั้งหมด
หนังสือสุขภาพคนไทย
ดูหนังสือทั้งหมด

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333