รายงานสุขภาพคนไทย 2565
สุขภาพคนไทย 2565 เสนอตัวชี้วัดสุขภาพ ผลกระทบโควิด- 19 ต่อสุขภาพคนไทย โดยคณะทำงานฯ ได้ประยุกุต์กรอบแนวคิดิ ดัชันีความก้าวหน้าของคน ( Human Achievement Index: HAI) มาใช้ในการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าว ตามดัชนีย่อย 8 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและ ชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการ มีส่วนร่วม โดยกรอบแนวคิดดังกล่าว สามารถสะท้อนถึง ระดับความอยู่ดี มีสุข และคุณภาพชีวิตของ คนไทยในมิติต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโควิด-19 ได้อย่างครอบคลุม


เรื่องพิเศษประจำฉบับ
12 ตัวชี้วัดผลกระทบโควิด‑19ฯ
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19
รายงานสุขภาพคนไทย 2565
10 ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่
10 สถานการณ์เด่นในรอบปี
เรื่องพิเศษ
รายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น
เรื่องพิเศษ
ตัวชี้วัดสุขภาพ
ดูบทความทั้งหมด
Policy Brief
ดูหนังสือทั้งหมด
หนังสือสุขภาพคนไทย
ดูหนังสือทั้งหมด

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333