12 ตัวชี้วัดสุขภาพ 2566

Download Flie
1. การบริโภคยาสูบ

2. การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด

3. การบริโภคอาหาร

4. การมีกิจกรรทางกาย

5. อุบัติเหตุทางถนน

6. สุขภาพจิต

7. มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

8. สภาพแวดล้อมครอบครัว

9. สภาพแวดล้อมโรงเรียน

10. สภาพแวดล้อมที่ทำงาน

11. สภาพแวดล้อมที่ทำงาน

12. สภาพแวดล้อมทางนโยบาย

ดัชนีตัวชี้วัดสุขภาพ 2566

ตัวชี้วัดสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333