คณะกรรมการชี้ทิศทาง

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ที่ปรึกษา


นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ประธานกรรมการ


นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท

กรรมการ


นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

กรรมการ


ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กรรมการ


ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์

กรรมการ


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

กรรมการ


นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล

กรรมการ


นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์

กรรมการ


นางสาวสมพร เพ็งค่ำ

กรรมการ


นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์

กรรมการ


นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

กรรมการ


นางอรวรรณ สุทธางกูร

กรรมการ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา

กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

กรรมการและเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


บทบาทหน้าที่ของกรรมการชี้ทิศทาง 

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333