2563
สองทศวรรษ ปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความสำเร็จ
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO

ระบบสุขภาพไทยติดอันดับนำของเอเชียและของโลก

UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

“1 วัด 1 โรงพยาบาล” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติ

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333