2560
เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
ให้สิทธิบัตรทองกับผู้พิการทุกคน

อนุมัติเรียนฟรี อนุบาล - ม. 6

ไทยติดอันดับประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด

แพทยสมาคมโลก ยกโครงการบัตรทอง เป็นแม่แบบของเอเชีย

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333