4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2564

นานาชาติยกย่องไทยรับมือโควิด-19
แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกท่ีพบผู้ป่วยโควิด-19 นอกประเทศจีนเมื่อต้นปี 2563 แต่ไทยก็สามารถควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในการระบาดรอบแรกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จนการติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2563 นานาชาติยกย่องว่าไทยเป็นประเทศที่รับมือกับโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การ อนามัยโลก (WHO), กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ประเทศมาเลเซีย, PEMANDU Associates, และบริษัท Sunway Group ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ ฟื้นตัวจากสถานการณ์ของโควิด-19 (Recovery Index) จาก ประมาณ 180 ประเทศ/ดินแดนทั่วโลก ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของ ไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก โดย GCI ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) อย่างไรก็ตาม ภายหลังการระบาดรอบใหม่ท่ี รุนแรงขึ้นนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา ประเทศเกาหลีใต้ ได้ขึ้นมาเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่หนึ่ง ตามด้วยจีน ไอซ์แลนด์ และสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 โดยไทยอยู่ในลำดับที่ 13

นโยบาย “บัตรทองรักษาทุกที่” ภาคสองของ “30 บาทรักษาทุกโรค”
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คปสช.) ได้เห็นชอบข้อเสนอเพื่อ “ยกระดับระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายของ รมว. สาธารณสุข กรณีผู้มี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถไปรับ บริการที่ไหนก็ได้” หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า “บัตรทองรักษาทุกที่”

นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย

สสส. คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก “Nelson Mandela”
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 “สสส.” ได้รับการคัดเลือก จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ให้รับรางวัลด้านการสร้างเสริมสุขภาพเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela Award for Health Promotion) ที่มอบเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ในฐานะองค์กรที่อุทิศการทำงาน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพมาตลอด 20 ปีจนเป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือ องค์กรที่อุทิศการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะมีพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชา อนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333