12 ตัวชี้วัดสุขภาพ 2565

Download Flie
1. การระบาดของโควิด‑19 ในปี 2564

2. พฤติกรรมสุขภาพ

3. สุขภาพกาย

4. สุขภาพจิต

5. การเข้าถึงบริการสุขภาพ

6. การศึกษา

7. ชีวิตการทำงาน

8. รายได้

9. ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

10. ชีวิตครอบครัวและชุมชน

11. การคมนาคมและการสื่อสาร

12. การมีส่วนร่วม

ดัชนีตัวชี้วัดสุขภาพ 2565

ตัวชี้วัดสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333