10 ตัวชี้วัดสุขภาพ 2564

Download Flie
1. พฤติกรรมสุขภาพ

2. สุขภาพกาย

3. สุขภาพจิต

4. สุขภาพสังคม

5. อนามัยแม่และเด็ก

6. ประชากรกลุ่มเปราะบาง

7. สิ่งแวดล้อม

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

9. ทรัพยากรสุขภาพ

10. เขตสุขภาพพิเศษ

ดัชนีตัวชี้วัดสุขภาพ 2564

ตัวชี้วัดสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333