10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2555
ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

เป็นเวลา 90 ปีมาแล้ว ที่ “แพทย์แผนไทย” ถูกห้ามใม่ให้รักษาโรค ถึงกับเคยมีกฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ในปี 2555 นี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย จะแจ้งเกิดที่จังหวัดสกลนคร ตามมาด้วยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำร่องอีก 9 แห่ง 9 จังหวัด เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีมาตรฐาน ทั้งการบริการและการศีกษาวิจัย และฝึกอบรมบุคลากร เป็นการสานฝันเพื่อพัฒนาต่อยอดฟื้นฟูภูมิปัญญาตั้งเดิม เป็นทางเลือกให้ประชาชน และทางรอดของประเทศชาติ 


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333