10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2555
วิ่งสู้ฟัด! สานฝันสู่ “ประชาคมอาเซียน”

อีกเพียงสามปีนับจากนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ชื่อว่า “ประชาคมอาเซียน” ทำนองเดียวกับ “สหภาพยุโรป” แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่ เพื่อก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สิบชาติหนึ่งอาเซียน ภายใต้คำขวัญ “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” (One Vision, One Identity, One Community) องคาพยพทุกส่วนของไทยกำลังขยับตามกระแสอย่างขนานใหญ่ ให้สมกับที่เป็นพี่ใหญ่ไทยแลนด์


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333