10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2555
ค้านขี้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย

สถิติชี้ว่าไทยใช้สารเคมีการเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้ต่อพื้นที่แล้วปรากฏว่า ไทยนำเข้าสารเคมีสูงเป็นอันดับที่ 1!!!  ดังนั้นการที่เครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร เรียกร้องให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด จึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาการใช้สารเคมีอันตายของภาคเกษตรกรรมที่เข้าขั้นวิกฤติ ภายใต้ความใหญ่โตและสลับซับซ้อนของปัญหาที่กัดกินชีวิตเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมากว่า 50 ปี


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333