10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2555
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา การสู้รบสงบลง แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น

การสู้รบในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเมื่อต้นปี 2554 จนนำมาสู่ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของทหารและพลเรือนของทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนมาก  นับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ของทั้งสองประเทศ  ตั้งแต่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (หรือรู้จักกันทั่วไปว่า “ศาลโลก”) ตัดสินคดีปราสาทพระวิหารเมื่อ พ.ศ. 2505 กัมพูชาได้นำความขัดแย้งในครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กลุ่มอาเซียน และที่สุดได้ขอให้ศาลโลกตีความขอบเขตและความหมายของคำพิพากษาปี 2505 ว่า รวมถึงพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร อันเป็นต้นตอของเหตุพิพาทด้วยหรือไม่


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333