4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2563
ระบบสุขภาพไทยติดอันดับนำของเอเชียและของโลก

ระบบสุขภาพของไทยได้รับการยกย่องจากหลายสถาบัน ของโลกว่าเป็นระบบสุขภาพที่ติดอันดับนำในเอเชียและ ดีเยี่ยมในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (John Hopkins University) สหรัฐอเมริกา และองค์กร Nuclear Threat Initiative ได้รายงานดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ (2019 Global Health Security Index) พร้อมจัดอันดับ ประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 195 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย โดยมี คะแนนรวม 73.2 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 40.2 คะแนน) ทั้งยังได้รับยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความ พร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด ซึ่งการจัดอันดับดัง กล่าว ได้พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน โดยประเทศไทยได้รับ คะแนนต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การป้องกันโรค ได้ 75.7 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก 

  2. ความสามารถในการตรวจจับโรค และรายงานที่รวดเร็ว ได้ 81.0 คะแนน อันดับที่ 15 ของโลก 

  3. การตอบโต้ และบรรเทาผลกระทบของโรคระบาดอย่างรวดเร็ว ได้ 78.6 คะแนน อันดับที่ 5 ของโลก 

  4. มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง และมั่นคง ได้ 70.5 คะแนน อันดับ 2 ของโลก 

  5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ มีแผน งบประมาณด้านป้องกันควบคุมโรค และดำเนินงานตาม แนวปฏิบัติสากล ได้ 70.9 คะแนน อันดับ 12 ของโลก 

  6. ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านชีวภาพ ได้ 56.4 คะแนน อันดับ 93 ของโลก 

นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการยกย่องว่า มีระบบสุขภาพดี ที่สุดในอาเซียนจากนิตยสาร CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุด ในโลกประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2. ประสิทธิภาพของบุคลากร ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ 3. ค่าใช้จ่ายในระบบ 4. การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5. ความพร้อม ของรัฐบาลในการจัดการระบบ นอกจากนี้ CEOWORLD ยังพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่-ยาสูบ และการจัดการโรคอ้วน จากการสำรวจ ทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่ ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน 

ทั้งนี้ ระบบสุขภาพที่เข้มแข็งของไทยมีพื้นฐานสำคัญ มาจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการดำเนิน โครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น การจัดตั้งสถาบันวิชาการและสถาบันทางสังคมด้านสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพดี และต้นทุนไม่สูง และการก่อตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ขึ้น จำนวนมาก เป็นต้น 

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO

ระบบสุขภาพไทยติดอันดับนำของเอเชียและของโลก

UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

“1 วัด 1 โรงพยาบาล” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333