10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2563
แบนสามสารเคมีการเกษตรการต่อสู้ที่ยืดเยื้อ

มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ “ให้มีการแบน 3 สารพิษ ได้แก่ ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป” กลับล้มพับลง โดยมีมติการประชุมอีกครั้ง ให้้เลื่อนกำหนดห้ามใช้ สารเคมีกจัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน ส่วนไกลโฟเซตเปลี่ยนจาก การห้ามใช้เป็นเพียงการจำกัดการใช้ นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปมาดังกล่าวสะท้อนการต่อสู้ของฝ่ายที่ต้องการ แบนสารเคมีการเกษตรกับกลุ่มที่สนับสนุนการใช้สารเคมีการเกษตรซึ่งดำ˝ˇเนินมาเป็นเวลานานหลายปี และยัง ไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงในเวลาอันใกล้ 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการวัตถุ อันตรายมีมติให้แบน 3 สารเคมีการเกษตร ได้แก่ ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส โดยให้ยกเลิกการจำหน่าย และยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 62 เป็นต้นไป แต่การประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหม่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้พลิกมติดังกล่าว เป็นเลื่อนกำหนดห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด คือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนไกลโฟเซตเปลี่ยนจากการห้ามใช้ เป็นเพียงการจำกัดการใช้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เกิดขึ้น ภายหลังจาก พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการ 

วัตถุอันตราย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น ประธาน และลดสัดส่วนกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข เหลือเพียง 2 คน

การเปลี่ยนแปลงมติดังกล่าว ถูกแย้งจากกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมอยู่ ในคณะกรรมการฯ รวมถึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก นักกฎหมายและภาคประชาสังคมจำนวนมาก และ สวนทางกับแนวทางของสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติ เป็นเอกฉันท์สนับสนุนให้แบนสารทั้ง 3 ชนิดโดยเร็ว นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปมาสะท้อนการต่อสู้ของฝ่าย ที่ต้องการแบนสารเคมีการเกษตรดังกล่าวกับกลุ่มที่ สนับสนุนการใช้สารเคมีการเกษตรซึ่งดำเนินมาเป็นเวลานาน หลายปี และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงในเวลาอันใกล 

10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333