4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2563
“1 วัด 1 โรงพยาบาล” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติ

ในปี 2562 ภาคีทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมให้พระสงฆ์ มีเลข 13 หลักเพื่อเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ โครงการ จับคู่ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน และการ ร่วมพัฒนาให้วัดดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

​เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานพลังทำงานร่วมกันเพื่อเดินหน้า ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วมจากคณะสงฆ์และภาคีทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสุข ภาวะและเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับพระภิกษุสงฆ์กว่า สองแสนห้าหมื่นรูปทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ จัดทำโครงการ “1 วัด 1 รพ.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยเน้น 5 กิจกรรมหลัก คือ การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ การขับเคลื่อนตามธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์ วัดส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพ พระสงฆ์ และวัดร่วมพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีที่มาจากการ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เรื่อง พระสงฆ์ กับการพัฒนาสุขภาวะ เพื่อดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยยึดหลักการ “ทางธรรมนำทางโลก” กล่าวคือ พระสงฆ์ เป็นผู้กำหนดแนวทาง โดยฆราวาสเป็นฝ่ายสนับสนุน ต่อมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีการตั้ง “คณะกรรมการ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560” มี สช. และองค์กรภาคีภาคีเครือข่ายร่วมกันเป็นเลขานุการ เพื่อสนองงานของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างคณะสงฆ์และฆราวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ทั้งระบบ โดยบูรณาการการทำงานให้ สอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

​จากฐานทะเบียนข้อมูลพระสงฆ์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 มีพระสงฆ์ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 152,283 รูป/คน ตรวจสอบสิทธิแล้วเป็นผู้ถือสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 126,461 รูป โดย สปสช. ได้สนับสนุน อปท. อบต. และท้องถิ่น ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในทุกมิติ ตั้งแต่ยังไม่ป่วย กลุ่มเสี่ยงและ กลุ่มที่ป่วยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพท้องถิ่น โดยก่อนหน้านี้ การตรวจคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์และ สามเณรทั่วประเทศ เมื่อปี 2559 รวม 122,680 รูป พบพระ สงฆ์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังคือ โรคความดันโลหิตสูง และโรค เบาหวาน โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงคือ สูบบุหรี่ มีกิจกรรมทางกาย ไม่เพียงพอ และบริโภคอาหารไม่เหมาะสม 

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO

ระบบสุขภาพไทยติดอันดับนำของเอเชียและของโลก

UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

“1 วัด 1 โรงพยาบาล” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333