4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2563
หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO

นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ผู้มีผลงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขที่โดดเด่น และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายสาธารณสุข ของไทยและในต่างประเทศ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ระดับโลก คือรางวัล “Director’s Generals Health Leaders” ของ ดร. เท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัย โลก ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ในเดือน พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะ ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการพัฒนานโยบาย สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก โดยเฉพาะนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีบทบาท สำคัญต่อการเพิ่มสิทธิและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ที่จำเป็นของประชาชน และเป็นตัวอย่างนโยบายที่ดีแก่นานา ประเทศทั่วโลก 

นพ. วิโรจน์ฯ เป็นผู้ที่สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่าง การพัฒนาระบบสุขภาพ และงานวิจัยด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน รวมถึงเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ระบบสุขภาพไทย ท่านเป็นกลุ่มคนที่วางรากฐานให้กับระบบประกันสังคมใน ปี 2533 และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อปี 2544 ร่วมกับ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการคนแรกของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น.พ. วิโรจน์ฯ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นซึ่งสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า โดยชี้ให้เห็นว่า ระบบ “บัตรทอง” สามารถลดหนี้ ครัวเรือน ลดการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด รวมถึงสร้างความ เท่าเทียมในระบบสุขภาพได้จริง ทำให้ประเทศไทยมีระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่า “ดีที่สุด” แห่งหนึ่ง และเป็นตัวอย่างว่า ประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง-ต่ำก็สามารถสร้างระบบ “รัฐสวัสดิการ” ได้อย่างยั่งยืน 

​นพ. วิโรจน์ฯ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ และสำนักงาน พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และจบปริญญาเอกด้าน Health Planning and Financing จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine มหาวิทยาลัยลอนดอน 

​ก่อนหน้านี้ นพ. วิโรจน์ฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ มากมาย อาทิ รางวัลเกียรติยศ “แซม อัดเจจ” แก่ผู้ที่อุทิศ ตนเพื่อประโยชน์สถานะ (The Sam Adjei Distinguished Public Service Award) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่เมือง ลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ จากพันธมิตรเพื่อนโยบายและการ วิจัยเชิงระบบด้านสุขภาพ (Alliance for Health Policy and Systems Research) และเครือข่าย Health Systems Global นอกจากนี้ ท่านยังเคยได้รับรางวัลเกียรติยศ เอดวิน แชตวิค ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2554 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่ระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO

ระบบสุขภาพไทยติดอันดับนำของเอเชียและของโลก

UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

“1 วัด 1 โรงพยาบาล” ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333