4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2565
ไทยผลิตยาเลิกบุหรี่จาก เมล็ดจามจุรีสีทอง

ในปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญว่า "Commit to Quit" ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้กำหนดคำขวัญว่า "เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้" ทางด้าน สสส. และภาคเครือข่ายก็ได้ขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดควันบุหรี่ โดยสนับสนุนมาตรการควบคุมยาสูบ ส่งเสริมมาตรการสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้ความรู้ถึงอันตราของบุหรี่ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุหรี่ และบริการบำบัดและผลิตภัณฑ์นิโคติน เพื่อให้คนไทยเลิกบุหรี่ ทั้งในรูปแบบของการใช้ยาและไม่ใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ อาทิ คลินิกฟ้าใส ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ สายเลิกบุหรี่ 1600 การเสริมพลังชุมชนในการช่วยเลิกบุหรี่โดย อสม. เป็นต้น
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ไทยมุ่งพัฒนา การแพทย์จีโนมิกส์ รักษา 5 กลุ่มโรค

ไทยมุ่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ผลักดันนโยบายภาษีเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล รางวัลผลงานเด่นระดับโลกปี 2564 ของกรมอนามัย

ไทยผลิตยาเลิกบุหรี่จาก เมล็ดจามจุรีสีทอง

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333