4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2565
ผลักดันนโยบายภาษีเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล รางวัลผลงานเด่นระดับโลกปี 2564 ของกรมอนามัย

กรมอนามัยได้แถลงว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลของสหประชาชาติที่มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรในการประชุม side event ขององค์การสหประชาชาติครั้งที่ 76 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งรางวัลที่ได้รับคือ รางวัล United Nations Inter-Agency Task Force (UNIATF Award) on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases รางวัลดังกล่าว สหประชาชาติจะมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากทั่วโลก ที่ผลักดันนโยบาย ขับเคลื่อน ควบคุม และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้องรังตามกรอบ SDGs
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ไทยมุ่งพัฒนา การแพทย์จีโนมิกส์ รักษา 5 กลุ่มโรค

ไทยมุ่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ผลักดันนโยบายภาษีเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล รางวัลผลงานเด่นระดับโลกปี 2564 ของกรมอนามัย

ไทยผลิตยาเลิกบุหรี่จาก เมล็ดจามจุรีสีทอง

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333