4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2565
ไทยมุ่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างกว้างขวาง จนมีผู้ป่วยสะสมนับล้านคน "การฉีดวัคซีน" จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตของประชากร โดยวัคซีนสำหรับโควิด-19 มีการพัฒนาในหลายรูปแบบ วิธีที่นิยมได้แก่ วัคซีนชนดสารพันธุกรรม (หรือที่เรียกว่าวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ) วัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหา วัคซีนเชื้อตาย และวัคซีนที่ำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ โดยประเทสไทยได้ใช้วัคซีนสำหรับโควิด-19 หลายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ซิโนแวค (Sinovac) แอสตร้าเซนเนก้า (AztraZeneca) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) โมเดอร์นา (Moderna) และไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นต้น
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ไทยมุ่งพัฒนา การแพทย์จีโนมิกส์ รักษา 5 กลุ่มโรค

ไทยมุ่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ผลักดันนโยบายภาษีเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล รางวัลผลงานเด่นระดับโลกปี 2564 ของกรมอนามัย

ไทยผลิตยาเลิกบุหรี่จาก เมล็ดจามจุรีสีทอง

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333