4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2565
ไทยมุ่งพัฒนา การแพทย์จีโนมิกส์ รักษา 5 กลุ่มโรค

"การแพทย์จีโนมิกส์" หรือ "การแพทย์แม่นยำ" เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วย โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตที่จำเพาะต่อผู้ป่วยแต่ละคนมาประกอบในการวินิจฉัย และเลือกการรักษาที่ตรงจุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อรักษาโรคบางชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหายาก วัณโรค เป็นต้น 
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ไทยมุ่งพัฒนา การแพทย์จีโนมิกส์ รักษา 5 กลุ่มโรค

ไทยมุ่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ผลักดันนโยบายภาษีเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล รางวัลผลงานเด่นระดับโลกปี 2564 ของกรมอนามัย

ไทยผลิตยาเลิกบุหรี่จาก เมล็ดจามจุรีสีทอง

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333