10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2564
ปัญหาเด็กหาย ในบริบทสังคมไทย

ปัญหาเด็กหายในประเทศไทย พบว่า สาเหตุ ท่ีเด็กหายตัวจากบ้านมากท่ีสุด คือ เด็กท่ี สมัครใจหนีออกจากบ้าน โดยคิดเป็น ร้อยละ 77 ของสาเหตุเด็กหายทุกประเภท สะท้อนถึงความเปราะบางของสถาบันครอบครัว  ซึ่งเป็นสถาบันหลักพื้นฐานของสังคม  รองลงมา คือ เด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการ ทางสมองช้า พิการทางสมอง พิการทาง สติปัญญา พิการทางจิต และพลัดหลงแล้ว กลับไม่ถูก ความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาเด็กหาย ในประเทศไทยเปรียบเสมือนคลื่นกระทบฝั่ง  ในยามที่สถานการณ์รุนแรงคล้ายพายุ  สังคมก็จะตื่นตัวต่อปัญหา แต่เมื่อใดที่ลม เงียบสงบ ปัญหาก็ยังดำรงอยู่ เมื่อมีพายุ ลูกใหม่ก็จะมีการตื่นตัวอีกรอบ โดยยัง ไม่ปรากฏความชัดเจนของแนวทางในการ ปรับปรุงกระบวนการจัดการกับปัญหา  โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าท่ี โดยตรงในการสืบสวนติดตามคนหาย 


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333