10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2564
คนกับช้าง พลวัตการอยู่ร่วมกัน

ในอดีตมนุษย์ถือว่าช้างเป็นสัตว์ป่าที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ พระมหากษัตริย์ทรงคล้อง ช้างมาใช้ในกองทัพ ชาวบ้านคล้องช้างมาเป็นพาหนะ ชาวตะวันตกนำช้างเข้ามารับ สัมปทานป่าไม้ ส่งผลให้ช้างได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ใกล้ป่าธรรมชาติ ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ต่อมาแนวความคิดอนุรักษ์สัตว์ ผลักดันให้มีกฎหมายและให้ ช้างเป็นสัตว์สงวน ขณะที่มนุษย์เพิ่มจำนวนและขยายที่ทำกินรุกป่าเข้าไป ส่วนช้างเป็น สัตว์ใหญ่ที่กินพืชต้องการพื้นที่ในการหาอาหารเป็นบริเวณกว้าง จึงทำให้เกิดการ เผชิญหน้าและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่า


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333