10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2564
แลนด์บริดจ์ อ่านไทย-อันดามัน อภิมหาโครงการ 2 ทศวรรษ

หนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สร้าง กระแสความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ คงไม่พลาดอภิมหาโครงการอย่าง “สะพานเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน” หรือการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่าง ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยรัฐบาลพยายามที่ จะผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC) ที่เป็นกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเชื่อมต่อกับการขนส่งและ คมนาคมของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่กำลัง ปลุกปั้นให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2560-2564) เพื่อยกระดับการ พัฒนาเศรษฐกิจของไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333