10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2556
อุบัติเหตุและถนนอันตรายในประเทศไทย

ในแต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเมืองไทยราว 12,000 คน นอกจากวัฒนธรรมการขับรถและความรับผิดชอบของคนไทยที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาแล้ว รากเหง้าของปัญหาที่สำคัญยังมาจากสภาพถนนที่อันตราย เช่น การไม่มีป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจน ความมืด-สว่างของเส้นทาง พื้นผิวที่ชำรุดเสียหาย และที่ถูกวิจารณ์มาตลอดปีก็คือการสร้างทางแยกรูปตัววาย (Y) ที่ไม่ได้มาตรฐาน


10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333