5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ 2556
ความขัดแย้งทางการเมือง ที่ยืดเยื้อร่วม 10 ปีในสังคมไทย

หลายปีที่ผ่านมา “ความขัดแย้งทางการเมือง” ในสังคมไทย เป็นปรากฎการณ์ที่คนทั่วไปเห็นและรู้สึกได้ชัดเจน ว่าเกิดการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนเป็นหลากหลายกลุ่มต่างความคิดทางการเมือง โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มเสื้อเหลือง และกลุ่มเสื้อแดง เกิดการจราจลทางการเมือง 3 ครั้ง ที่ถึงเลือดเนื้อและชีวิต คือในเดือนตุลาคม 2551 (ตาย 8 บาดเจ็บ 737) เดือนเมษายน 2552 (ตาย 2 บาดเจ็บ 120) และเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 (ตาย 94 บาดเจ็บประมาณ 2,000) ทั้งหมดนี้เป็นบาดแผลความขัดแย้งที่กว้างและลึกซึ้ง ทิ้งเป็นปมปัญหาสำหรับสังคมไทยว่า เราจะปรองดองความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองนี้ได้อย่างไร 

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333