4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2564
นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ณ กรุงโบโกตา  สาธารณรัฐโคลอมเบีย ได้มีมติรับรองและประกาศให้  “นวดไทย” (NUAD THAI) ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative  List of The Intangible Cultural Heritage)  หลังจากที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอ  “นวดไทย“ ให้เข้าสู่การพิจารณาต่อองค์การยูเนสโกในรอบ ปี 2562 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ สงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในล

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

นานาชาติยกย่องไทยรับมือโควิด-19

นโยบาย “บัตรทองรักษาทุกที่” ภาคสองของ “30 บาทรักษาทุกโรค”

นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม

สสส. คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก “Nelson Mandela”

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333