4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2558
สมุนไพรกับบัญชียาหลักแห่งชาติ

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร โดยจะเพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเทศไทยถือเป็นประเทศต้นแบบประเทศกำลังพัฒนาในการขึ้นทะเบียนยาหลักแห่งชาติ โดยได้มีนโยบายเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2524ภายใต้การริเริ่มของ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพึ่งตนเองด้านยา โดยจัดให้มียาปลอดภัยคุณภาพดี ในราคาพอสมควร และกระจายอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะยาสำหรับการสาธารณสุขมูลฐานโดยให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและสนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศ ปัจจุบันยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาหลักที่ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกอบด้วยยาแผนปัจจุบันกว่า 800 รายการ และบัญชียาสมุนไพร 71 รายการ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

พ่อหนานอินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

สมุนไพรกับบัญชียาหลักแห่งชาติ

ปีทองของกีฬาไทย

คนไทยกับรางวัลกีต้าร์ คลาสสิกระดับโลก

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333