4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2558
พ่อหนานอินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย อายุ 65 ปี แห่งบ้านป่าป๋วย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี 2557 พ่อหนานอินสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ทั้งกายภาพบำบัด สมุนไพรบำบัดและพิธีกรรมบำบัด จนสามารถรวบรวมและเขียนเอกสารตำราเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การนวดตอกเส้น กายภาพบำบัด พิธีกรรมบำบัดและสามารถปรุงยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ ถึง 34 ชนิด อาทิ ลมชัก ริดสีดวง สมุนไพรวัยทอง ความดัน

เบาหวาน อัมพฤกษ์ โรคปวดเส้นเอ็น กระดูกทับเส้น โรคมะเร็งผิวหนัง ผมร่วง และสมุนไพรไล่แมลงเป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผลิตเอกสารด้านการแพทย์แผนไทยต่างๆ เช่น ตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนา เล่ม 1 - 4 เอกสารข้อมูลสมุนไพร จ.ลำพูน บทความภูมิปัญญาชาวบ้านอาหารบำบัด ตำราคู่มือเกี่ยวกับสมุฏฐานโรค คู่มือการรักษามะเฮ็งคุด คู่มือการรักษากลุ่มโรคสันนิบาตคู่มือการรักษากลุ่มโรคปิ๊ด เป็นต้น นอกจากนี้ พ่อหนานอินสมยังอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือทางราชการทั้งในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และการสร้างเครือข่ายหมอพื้นบ้านภาคเหนือ 17 จังหวัด

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

พ่อหนานอินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

สมุนไพรกับบัญชียาหลักแห่งชาติ

ปีทองของกีฬาไทย

คนไทยกับรางวัลกีต้าร์ คลาสสิกระดับโลก

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333