4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2556
“ครูสอนดี” : โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดี ให้ศิษย์เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี

“ครูสอนดี” เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อให้คนในสังคมร่วมกันยกย่องให้กำลังใจครูสอนดี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และขยายจำนวน “ครูสอนดี” ที่อุทิศตนแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส เป็นผู้ที่ “สอนเป็น-เห็นผล-คนยกย่อง” โดยสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดี พัฒนาต่อเนื่อง มีผลการสอนทำให้ลูกศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยกย่อง

โดยเริ่มต้นในปี 2554 มีการเฟ้นหาครูสอนดี จำนวน 20,000 คน จากจำนวนนี้ได้คัดเลือกครูสอนดีที่สอนเด็กด้อยโอกาส เพื่อรับทุนทำงานกับ สสค.จำนวน 600 ทุนต่อปี เป้าหมายสุดท้ายในปี 2556 สังคมไทยจะมีครูสอนทั้งสิ้น 60,000 กระจายอยู่ในทุกตำบลอย่างน้อย 2 – 3 คนต่อปี ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2555 สสค.  ได้ประกาศรับรองรายชื่อครูสอนดี 18,871 คน และทุนครูสอนดี 549 คนรวมถึงรับรองรายชื่อจังหวัดดีเด่น 10 จังหวัดด้วย รางวัลที่ “ครูสอนดี” จะได้รับคือเกียรติบัตรและเช็ครางวัลคนละ 10,000 บาท สำหรับ “ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี” จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คนละ 250,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนยากลำบากโดยครูสอนดี เป็นระยะเวลา 18 เดือน

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ

ภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยเริ่มลงหลักปักฐาน

“ครูสอนดี” : โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดี ให้ศิษย์เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี

“3 ปี ชุมชนบ่อแก้ว” จากผู้สูญเสียที่ดินทำกิน สู่เกษตรวิถีอินทรีย์

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333