4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 2564
สสส. คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก “Nelson Mandela”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 “สสส.” ได้รับการคัดเลือก จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก  ให้รับรางวัลด้านการสร้างเสริมสุขภาพเนลสัน แมนเดลา  (Nelson Mandela Award for Health Promotion)  ที่มอบเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ในฐานะองค์กรที่อุทิศการทำงาน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพมาตลอด 20 ปีจนเป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือ องค์กรที่อุทิศการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะมีพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชา อนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564

ดร.สุวจี กู๊ด ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพ องค์การอนามัยโลกประจำ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ WHO-SEARO ได้กล่าว แสดงความยินดีว่า “ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สสส. ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายชุมชน สุขภาพดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และบุคลากรทางสุขภาพ ทั้งหมด ที่ให้คุณค่าต่องานสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการ ปัจจัยกำหนดสุขภาพต่างๆ ทำให้งานสร้างเสริมสุขภาพของไทย เป็นที่ยอมรับระดับโลก...” สำหรับรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion  เป็นข้อริเริ่มจากกลุ่มรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิก องค์การอนามัยโลกภูมิภาคแอฟริกา เพื่อเป็นการรำลึกถึงนาย เนลสัน แมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ซึ่งมีบทบาท สำคัญในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์  โดยองค์การอนามัยโลกมีการมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2563

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และอดีตเลขาธิการเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (เครือข่าย สสส. โลก) ปี 2554-2556 ได้กล่าวว่า การเกิดขึ้นของ สสส. และผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่สั่งสมมาตลอดเกือบ 20 ปี 

ทำให้องค์การอนามัยโลกภาคพื้นต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของ การมีองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ จึงมุ่งสนับสนุนและผลักดันให้ ประเทศสมาชิก ก่อตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามอย่าง สสส. ไทย โดยให้หน่วยงานสุขภาพของไทยเป็น พี่เลี้ยงช่วยในการก่อตั้งองค์กร ให้คำแนะนำในการกำหนด หลักเกณฑ์การทำงาน และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานท่ี สำคัญ เช่น มาตรการทางภาษี กฎหมายคุ้มครองสุขภาพจากบุหรี่ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยทางถนน ขณะนี้มีหลาย ประเทศที่สามารถก่อตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพสำเร็จจาก ความช่วยเหลือของ สสส. ไทย เช่น มาเลเซีย ตองก้า มองโกเลีย เกาหลีใต้ เวียดนาม และ สปป. ลาว

ทั้งนี้ สสส.ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย มาตลอด 20 ปี มีการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ การพัฒนาศักยภาพ ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพ  การศึกษาและวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยได้สนับสนุนแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกว่า 2,000 โครงการต่อปี ครอบคลุมประเด็นเชิงสุขภาวะที่หลากหลาย เช่น การควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ การจัดการ ด้านความปลอดภัยทางถนน การจัดการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็นต้น

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

นานาชาติยกย่องไทยรับมือโควิด-19

นโยบาย “บัตรทองรักษาทุกที่” ภาคสองของ “30 บาทรักษาทุกโรค”

นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม

สสส. คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก “Nelson Mandela”

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333