10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 2561
คดีจำนำข้าวพ่นพิษ: ย้อนรอยการตรวจสอบทุจริตภาครัฐ

เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นบทเรียนราคาแพงสำ.หรับนักการเมืองที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารประเทศ คือ คดีทุจริตโครงการรับจำ.นำ.ข้าว และการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำ.คุก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 5 ปี และพิพากษาจำ.คุกอดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการ และพ่อค้าข้าว อีก 21 คน ที่เกี่ยวข้องกับการนำ.ข้าวในโครงการรับจำนำไปขายให้เอกชนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลจีน คดีนี้ทำ.ให้บางคนต้องหลบหนีไปต่างประเทศ ขณะที่บางคนต้องเดินเข้าเรือนจำ. กระบวนการตรวจสอบและดำ.เนินคดีทุจริตของโครงการรับจำนำข้าวจนนำไปสู่การพิพากษาลงโทษผู้กระทำ.ผิดที่เป็นนักการเมืองระดับสูงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากนับเป็นพัฒนาการของการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐที่สำ.คัญของไทย บทความนี้จะย้อนรอยพัฒนาการของกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของรัฐ จนนำ.มาสู่การตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการรับจำ.นำ.ข้าวและอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็นบทเรียนสำ.หรับการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐต่อไป

10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ / ปี

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333