2553
วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?
4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
กองทุนสุขภาพชุมชน: รูปแบบกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ดูแลสุขภาพ ที่เห็นผลแล้ว!

คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและรางวัลแมกไซไซ

เอชไอเอ: เครื่องมือดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน

ความสำเร็จครั้งแรกของการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333