บทความสั้น
“กากอุตสาหกรรม” ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกลิดรอนในภาคเหนือ
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มกราคม 2567

“โรงงานบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ต้องรองรับโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียมากกว่าภาคตะวันออกหรือภาคใต้ถึง 7 เท่า”

     ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเป็นอย่างมากในประเทศไทย เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม


      อุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร ก่อให้เกิด “กากอุตสาหกรรม” ซึ่งจริงๆ แล้ว จะต้องถูกส่งไปยังโรงงานบำบัดกากอุตสาหกรรม แต่ในบางพื้นที่ที่มีโรงงานบำบัดไม่เพียงพอทำให้เกิดการลักลอบทิ้งในที่ที่ไม่สมควร กากอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งอย่างไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิด “มลพิษทางสิ่งแวดล้อม” 


     ในภาคเหนือ แม้จะมีจำนวนโรงงานผู้กำเนิดของเสียไม่ได้มากแต่มีสัดส่วนโรงงานบำบัดต่อโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 1 ต่อ 89 ซึ่งน้อยที่สุดในทุกภูมิภาค นำไปสู่ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม 


“กากอุตสาหกรรม” มีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดและบำบัดอย่างถูกวิธี เพราะกากอุตสาหกรรมบางประเภทไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน จนก่อให้เกิดปัญหามลภาวะที่ต่อเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมาสู่สุขภาพของพวกเรานั้นเอง 

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333