บทความสั้น
RCEP กับตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | กันยายน 2566

RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็น “เขตการค้าเสรีขนาดใหญ่” ประกอบด้วยชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกหลายชาติรวมถึงประเทศไทยเองก็ลงนามและเป็น “FTA ฉบับที่ 14 ของประเทศไทย” โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีทางการค้า

หนึ่งในผลประโยชน์ของ RCEP ที่มีต่อประเทศไทย คือ “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ” ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้บริการหรือรับบริการทางการแพทย์ โดยอาจเข้ามาหรือออกไปเปิดกิจการในประเทศคู่ค้าได้ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเสรี ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี องค์ความรู้ ตลอดจนลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้

ปัจจุบัน ภาพรวมของ “ตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” ในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี และถือว่าเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติ โดยคาดว่ามีนักท่องเที่ยวที่จัดอยู่ในเชิงการแพทย์ของทั้งภูมิภาคในเอเชียราวร้อยละ 38

ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ในระดับเอเชีย โดยมีสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสากล(JCL) ถึง 60 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก

Allied Market Research คาดว่า มูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยในปี 2566 จะอยู่ที่ 3.1 แสนล้านบาท และอาจจะแตะ 7.6 แสนล้านบาท ในปี 2570 เลยทีเดียว

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่าการเปิดตลาดการค้าเสรี แบบ RCEP มีแนวโน้มที่จะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจด้านสุขภาพและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการถ่ายเทของบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการควบคุมที่มากพอก็อาจจะมีผลเสียตามมาที่หลังได้เช่นกัน

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 


ปรับปรุงข้อมูลจาก : รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566 หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เรื่อง ไทยกับ RCEP และ CPTPP : ผลกระทบและข้อรัวัง

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30วิสุขภาพคนไทย)


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333