2552
เพื่อสุขภาวะแห่ง มวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง
10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
โรงพยาบาลยโสธรคว้ารางวัลพัฒนา ระบบการบริการให้กับประชาชนในระดับโลก

การร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทย มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพฉบับแรก

“พยาบาลชุมชน” ก้าวใหม่ของการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 คนไทยกว่า 99% เข้าถึง และรักษาโรค ได้ครอบคลุมในระบบหลัก ประกันสุขภาพ

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333