2554
เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อชีวิตและสุขภาพ
10
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

4
ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
คนไร้สัญชาติในประเทศไทย ได้คืนสิทธิประกันสุขภาพ: ท่าดีทีเหลว

จากสถานีอนามัยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จุดเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข

หลักประกันสุขภาพของคนไทย ความสำเร็จที่นานาชาติยอมรับ

สร้างเด็กไทยยุคใหม่ สูงใหญ่ เก่งเกินวัย ด้วยโครงการดูแลการบริโภคอาหาร

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333