บทความสั้น
ครอบครัวไทย...กับวัยรุ่นและเยาวชน
Home / บทความสั้น

กัญญา อภิพรชัยสกุล คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | เมษายน 2563

“ครอบครัวอบอุ่น” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) สัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในครอบครัว 2) สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ที่ดีต่อกัน 3) ครอบครัวมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ (นางสาวณัฐยา บุญภักดีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว สสส., 2562)

สำหรับครอบครัววัยรุ่นและเยาวชนไทย พบว่า เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่วัยรุ่ยและเยาวชนใช้เวลาทำกิจกรรมพร้อมหน้ากันในบ้านกับสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุขเป็นประจำ ในเรื่องการพูดคุย ปรึกษาหารือ การตัดสินใจร่วมกันด้วยเหตุผลสำคัญพบเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น

TH_WEBARTICALE_APR20_14-05.png

การพูดคุยในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือเรื่องพฤติกรรมทางเพศ พบว่ามีไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองเคยคุยกับบุตรหลานของตัวเองในเรื่องเหล่านี้ แต่สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนแล้วลึกๆ ในจิตใจวัยรุ่นและเยาวชนมีความต้องการให้ผู้ปกครองพูดคุย ถามไถ่ในเรื่องเหล่านี้ เพราะนั่นคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยที่มีต่อวัยรุ่นและเยาวชน

ครอบครัวไทยหากพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีขึ้น มีการสื่อสารให้มากขึ้น มีเวลาให้กันและมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสำคัญของครัว อย่ามัวคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้น จะสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้

รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ในหมวด “ครอบครัว” นำเสนอข้อมูลครอบครัวของวัยรุ่นและเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็น การทำกิจกรรมในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว การปรึกษาหารือในในประเด็นสำคัญต่างๆ ในครอบครัวซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญยิ่ง

สามารถติดตามรายงานฉบับเต็มได้ที่ รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ซึ่งจะออกในเดือนพฤษภาคมนี้


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333