บทความสั้น
คนไทย 16 ล้านคนเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
Home / บทความสั้น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์ คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | เมษายน 2563

ในช่วงปี 2562 ธุรกิจกีฬาหลายชนิดมีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจน ทั้งในเชิงยอดจำหน่ายและรายได้ โดยกรมพัฒนาธรุกิจการค้าคาดว่า ธุรกิจกีฬาในปี 2562 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-7 ตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกระแสตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย ตลอดจนตลาดแฟชั่นการแต่งกายด้วยชุดกีฬา โดยกระแสการออกกำลังกายและธุรกิจกีฬาได้รับการกระตุ้นจากการรณรงค์และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ ฟุตบอลลีก มวย และกิจกรรมการแข่งขันการวิ่งเพื่อสุขภาพ 

ทั้งนี้ ผู้คนจำนวนมากทุกเพศวัยหันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง โดยจำนวนคนไทยที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นในอัตราเลขสองหลักทุกปีในช่วงหลังๆ จากร้อยละ 15.4 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นร้อยละ 23.1 และ 24.4 ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประมาณการได้ว่าประมาณเกือบ 1 ใน 4 ของคนไทย (16.03 ล้านคน) เลือกที่จะมีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยวิธีการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ โดยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ไทยเรามีผู้ที่ให้ความสนใจกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นราว 10 ล้านคน

นอกจากนี้ กระแสเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทำให้เกิดกิจกรรมการเดิน-วิ่งอย่างแพร่หลาย จำนวนงานมหกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ถูกจัดขึ้นในปี 2562 มีมากถึง 200-250 งานต่อเดือนหรือประมาณ 3,000 งานต่อปี นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากเช่นนี้มาก่อนในสังคมไทย โดยในการจัดงานมหกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพนี้ หากเป็นงานขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แต่ละครั้งก็จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 – 5,000 คนต่องาน ขณะที่ขนาดใหญ่ที่เป็นงานระดับจังหวัด เช่น งาน สสส. จอมบึงมาราธอน บางแสนมาราธอน วิ่งผ่าเมือง ภูเก็ตมาราธอน เชียงใหม่มาราธอน เป็นต้น จะมีผู้เข้าร่วมเป็นหลักหมื่นคนขึ้นไป กระแสการวิ่ง-เดินดังกล่าว ทำให้เกิดการขยายตัวของสินค้ากีฬาจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเภทรองเท้ากีฬา และสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้ากีฬา ส่งผลให้อัตราการขยายตัวในภาพรวมของสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกีฬามีการขยายตัวเกือบร้อยละ 60 และมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเกือบ 20,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การระบาดของ COVID 2019 จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงให้กับกิจกรรมเดิน-วิ่งในปี 2563 และทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องซบเซาลง

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเหตุผลที่คนไทยเลือกมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ผลจากการสำรวจชี้ให้เห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายในและความตระหนักทางด้านสุขภาพ เช่น อยากที่จะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ต้องการลดน้ำหนัก และมีรูปร่างที่ดี เป็นต้น ขณะที่อีกส่วนเป็นการมองเห็นถึงข้อดีของกิจกรรมการวิ่งที่เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้สะดวกในแง่ของพื้นที่และการเข้าถึงการใช้บริการที่ใกล้บ้าน ประกอบกับไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือยุ่งยาก นอกจากนี้ยังเป็นเพราะการปฏิบัติตามบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือการวิ่งตามกระแสความนิยมในปัจจุบันด้วย 

*******************************

ท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ในสถานการณ์เด่น เรื่อง “บุกระแสนิยมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สู่ยุคเฟื่องฟูของธุรกิจกีฬา” ในรายงานสุขภาพคนไทยประจำปี 2563

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333