บทความสั้น
ไทยติดอันดับประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก
Home / บทความสั้น

กาญจนา เทียนลาย คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | พฤษภาคม 2563

วิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกวันนี้ คงหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกไม่ได้ พลาสติกถูกนำมาใช้บรรจุสิ่งของและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ที่เราใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก และกล่องโฟมใส่อาหาร เป็นต้น จนกระทั่งจะว่าไปแล้วเราก็ใช้มากเกินความจำเป็น แต่อย่าลืมว่า พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานหลายสิบปี และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทะเล 

​ในปี 2561 มีนักข่าวจากต่างประเทศเข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับการใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือยของคนไทย เช่น การใช้พลาสติกห่อหุ้มกล้วยหอม และไข่ต้ม เป็นต้น  อีกทั้งข้อมูลจากรมควบคุมมลพิษได้รายงานว่า ประเทศไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปี คนกรุงเทพณ ใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยที่ 3-8 ใบต่อคนต่อวัน บริโภคน้ำดื่มบรรจุชวดพลาสติกประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี ใช้โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 9,750 ล้านใบต่อปี ซึ่งปริมาณการใช้พลาสติกยังคงขยายตัวต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าขยะพลาสติกในประเทศไทยคิดเป็น 2% ของขยะทั้งหมด แต่นำกลับมาใช้ประโยชน์เพียง 25% เท่านั้น ส่วนที่เหลือถูกนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ เผา และตกค้างในสิ่งแวดล้อม จนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม บางส่วนไหลลงทะเล จนมีข่าวว่าการตายของสัตว์เป็นผลมาจากขยะพลาสติกเหล่านี้ เพราะพบขยะพลาสติกในท้อง เช่น การตายของกวางป่าที่เขาใหญ่ การตายของวาฬนำร่องครีบสั้นที่สงขลา หรือการตายของมาเรียม เป็นต้น 

​ที่ผ่านมา ประเทศไทยเองก็พยายามออกมาตรการต่างๆ ในการลดการใช้ขยะพลาสิก โดยล่าสุดมีมาตรการงดแจกถุงพลาสติกในห้างร้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เช่น  ใน 7-11 ห้างสรรพสินค้า โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น ทำให้คนในสังคมต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับมาตรการนี้ โดยการพกถุงผ้ามาใส่ของที่ซื้อเอง เป็นต้น แต่มาตรการนี้ก็มีผกระทบอยู่พอสมควร 

​ท่านสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ในสถานการณ์เด่น เรื่อง “วิกฤตขยะพลาสติกในทะเลปลุกคนไทยลดขยะพลาสติก” ในรายงานสุขภาพคนไทยประจำปี 2563


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333