บทความสั้น
โควิด-19: มหันตภัยร้ายเขย่าโลก
Home / บทความสั้น

กัญญาพัชร สุทธิเกษม คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | กุมภาพันธ์ 2564

นับเป็นเวลา 1 ปีเศษ ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงกุมภาพันธ์ 2564 ที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันการที่โควิด-19 เข้ามากระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้สังคมหันมาตระหนัก และเห็นความสำคัญในการจัดการ การช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือกันพึ่งพากันในชุมชนและสังคม และร่วมกันแก้ไขปัญหา   

หนังสือรายงานสุขภาพคนไทย 2564 รวบรวมเรื่องราวของโควิด-19 ไว้หลายมิติ ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่อธิบายข้อสันนิษฐานของการระบาดจากประเทศจีน และลำดับเหตุการณ์การระบาด จนกระทั่งการจัดการของจีนที่ทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้ในที่สุด ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโควิดอย่างไร จะเป็นประเด็นที่นำเสนอไว้ในส่วนนี้ด้วย ผลจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายประเทศ พยายามถอดรหัสพันธุกรรม โดยประเทศจีนสามารถตรวจพบและยืนยันเชื้อต้นเหตุของโรคได้อย่างรวดเร็ว และประกาศต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 การตัดสินใจเผยแพร่รหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจีนอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามหลักวิชาการ และมนุษยธรรม ทำให้ทั่วโลกสามารถตั้งรับ และสามารถคิดค้นพัฒนาเครื่องมือพร้อมน้ำยาตรวจเชื้อ ยา วิธีการรักษา และวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันได้อย่างกว้างขวาง ศักยภาพของประเทศมหาอำนาจปรากฎขึ้นในการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้  

กรณีการระบาดในต่างประเทศอย่าง อิตาลี อิหร่าน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นประเด็นที่นำเสนอในเรื่องพิเศษประจำฉบับของรายงานสุขภาพคนไทย 2564 โดยจะฉายให้เห็นสถานการณ์ และการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว สำหรับประเทศไทย จะมีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา จนถึง ธันวาคม 2563 สำหรับประเด็นผลกระทบจะนำเสนอครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่า โควิด-19 ได้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่กว้างมากขึ้น และได้เห็นถึงความไม่พร้อมในการเตรียมรับมือ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับมาตรการและอาวุธที่จะต่อสู้กับโควิด-19  ข้อมูลเกี่ยวกับยาในการรักษา และการคิดค้นวัคซีนชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว และจะส่งท้ายด้วยบทสรุปที่สะท้อนให้เห็นว่า โควิด-19 ได้ส่งสัญญาณต่อโลกอย่างไร และเราจะรับมือและอยู่กับโควิด-19 ต่อไปอย่างไร

ติดตามอ่านเรื่องราวเต็มๆ ได้ใน รายงานสุขภาพคนไทย 2564 ซึ่งจะออกเร็วๆ นี้


ภาพประกอบ www.freepik.com


Related Topics : โควิด

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333