บทความสั้น
ย้ายถิ่นฐานเพื่อสร้าง “ชีวิตที่มั่นคง”
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | พฤษภาคม 2567

“แรงงานไทย” จำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศภายใต้การสนับสนุนของรัฐ โดยภาครััฐได้จััดส่่งแรงงานไปยัังประเทศต่างๆ ที่่ผ่่านการตรวจสอบและอนุุญาตจากภาครััฐ ตั้งแต่ทศวรรษที่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ เช่น แรงงานไทยที่ว่างงานในยุคหลังสงครามเวียดนาม การเปิดตลาดแรงงานของประเทศในตะวันออกกลางและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เป็นต้น  ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แรงงานไทยย้ายถิ่นฐานไปทำงานยังต่างประเทศมากขึ้น

 กองบริิหารแรงงานไทยไปต่่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยข้้อมููล ณ เดืือนกัันยายน 2566 ว่่า มีแรงงานไทยที่ยังทำงานในต่างประเทศจำนวน 128,982 คน โดยเป็นแรงงานในตะวันออกกลางจำนวน 28,364 คน ซึ่งประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานอยู่มากที่สุด คือ 25,887 คน

ซึ่งเหตุผลสำคัญที่จูงใจและผลักดันให้แรงงานไทย มีการย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างประเทศได้แก่ ค่าจ้างและค่าตอบแทนมีอัตราสูง ช่วยให้แรงงานไทยมีรายได้เพียงพอและสามารถส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวได้ โอกาสทางด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงช่วยพัฒนาคุุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวให้มี “ชีวิตที่มั่นคง” ขึ้นกว่าเดิม

 

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เรื่อง แรงงานไทยในตะวันออกกลาง ทางสองแพร่งระหว่าง ความมั่นคง กับ ความมั่นคงในชีวิต

สืบค้นจาก :

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

https://mqdc.com/th/aspentree/wellness-info/lifestyle/127/aging-in-place

 

 


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333