บทความสั้น
"เทคโนโลยี" สร้างเสริมหรือบั่นทอนครอบครัวไทย?
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | พฤษภาคม 2567

ในยุคปัจจุบันที่โลกหมุนไปไว การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตคน รวมไปถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว เห็นได้ชัดจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19ช่่วงปี 2563-2565 เป็นปัจจััยหนึ่่งที่่ทำ ให้้การเปลี่่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำงานที่บ้านด้วยอุปกรณ์ IT เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงดัังกล่่าว มีีการศึึกษาที่่พบว่่า ส่่งผลต่่อวิถีิชีวิีิตและสภาพแวดล้้อมการทำงานของคนทำ งานทั้งในด้้านที่่เป็นโอกาส เช่่น การได้้ใช้้เวลาและมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในครอบครััวเพิ่มขึ้น รวมไปถึง การมีพฤติกรรมความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ

การทำงาน WFH มีการศึกษาที่ พบว่า ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่อง “การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว” ที่ พบว่า ร้อยละ 55.5 ของผู้ที่ทำงาน WFH รายงานว่ามีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัว มีเวลาได้ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงความรักความผูกพันของทุกคนในครอบครัว ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้กระชับความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัว  มีเวลาได้ดูแลซึ่งกันและกัน 

 อย่างไรก็ตาม การมีเวลาปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าจะมีคุณภาพเสมอไป หากใช้เวลาไปกับการทำงานที่บ้านด้วยอุปกรณ์ IT มากเกิน
จนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเท่าที่ควร ก็เท่ากับว่าการทำงาน WFH ไม่ได้ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น แต่กลับทำให้เรายิ่งห่างเหินกับคนในครอบครัว

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 หมวดตัวชี้วัด หมวดที่ 6 เรื่อง สภาพแวดล้้อมการทำงานกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

สืบค้นจาก :

สถาบันวิจัยและประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/7-advantages-wfh.html


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333