บทความสั้น
พื้นที่ชุมชน ปัจจัยสำคัญช่วยเพิ่มการออกกำลังกาย
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | พฤษภาคม 2567

ปัจจุบันประชาชนหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองกันเพิ่มมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การบริโภค หรือการออกกำลังกาย ซึ่งชุมชนมีศักยภาพอย่างมากในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

 

จากรายงานสำรวจการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ พ.ศ. 2564 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) พบว่า ชุมชนที่มีการบริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรม ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงกว่า ชุมชนที่ไม่ได้มีการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าชุมชนสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนในชุมชนได้ โดยเฉพาะ “การบริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรมของชุมชน” เป็นปัจจัยสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย การมีโครงสร้างพื้นฐานให้เดินหรือปั่นจักรยาน การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับการทำกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมทางกาย ส่งผลให้ประชาชนมีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงกว่าชุมชนชุมชนที่ไม่ได้มีการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการมีกิจกรรมทางกายได้

 

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2566 หมวดตัวชี้วัด เรื่อง สภาพแวดล้อมชุมชน

สืบค้นจาก :

สถาบันวิจัยและประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

 


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333