บทความสั้น
อะไร คือความมั่นคงทางอาหาร?
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | เมษายน 2567

‘อาหาร’ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต แต่เราจะรู้ได้อย่างไร? ว่าเรามีความมั่นคงทางอาหารในการดำรงชีวิต สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

ความมั่นทางอาหาร (food security) เป็นคำที่่เกิิดขึ้นในช่่วงที่่เกิดวิกฤตการณ์์ขาดแคลนอาหารอย่่างหนััก โดยองค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO) ได้ให้ความหมายว่่า สภาวะที่ทุกคนและทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจที่่สามารถเข้้าถึงอาหารที่่เพีียงพอปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้้านอาหาร เพื่่อให้้เกิิดชีวิีิตที่่มีีพลัังและมีสุขภาพ

ความมั่นคงทางอาหาร คือสภาวะที่ทุกคนเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ     
ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่่าจะด้วยความสามารถทางกายภาพหรือเศรษฐกิิจก็็ตาม อีกทั้งอาหารที่ได้รับจะต้องปลอดภัย มีคุณค่าด้านโภชนาการต่อร่างกาย โดยมีีองค์์ประกอบ 4 ด้้าน ได้้แก่่

1. การได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

          2. การเข้าถึงอาหาร ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมกับตนเองบนพื้นฐานของโภชนาการที่ดี

          3. การใช้ประโยชน์จากอาหาร ตามหลักทางด้านความปลอดภัยของสุขอนามัย

          4. การมีเสถียรภาพด้านอาหาร โดยบริหารจัดการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าจะมีเหตุวิกฤตฉุกเฉินต่าง ๆ

          ทั้งนี้ ความมั่่นคงทางอาหารไม่่ได้้มีีเพีียงมิิติิด้้านการผลิิตเท่่านั้น แต่ยังเชื่่อมโยงกัับประเด็็นอื่่น ๆ เช่่น การเข้าถึงอาหารการผลิตอาหารอย่่างสม่ำเสมอ ความปลอดภััยทางอาหาร และความมั่นทางอาหารของชุมชนอีกด้วย

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2566 หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เรื่อง ประเทศไทยกับความมั่นคงทางอาหาร

สืบค้นจาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333