บทความสั้น
วัยเรียนไทย “ติด Social”
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | เมษายน 2567

ปัจจุบันนี้  อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากกับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลเพื่อการศึกษา หรือแม้แต่การติดตามข่าวสารทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเรียนได้หันมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ นับเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกวัยให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

จากรายงาน E-learning in Thailand: Mapping the digital divide พบว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตไปกับกิจกรรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Line, Instagram มากที่สุด ร้อยละ 97.0 รองลงมา ใช้อินเทอร์เน็ตไปกับกิจกรรม ด้านการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเตอร์เนต เช่น Video Call ร้อยละ 92.0 แต่กลับใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา กิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์
ร้อยละ
17.0 และใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ เพียงร้อยละ 3.0 เท่านั้น

ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการเรียนรู้มาก มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และยังเป็นการพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ อีกด้วย แต่ในทางกลับกัน ถ้าผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่สามารถจัดระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ตให้มีความเหมาะสมได้ หรือขาดความรู้เท่าทันในการใช้อินเทอร์เน็ต ก็จะส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย

 

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

 

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

 

ข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 หมวดตัวชี้วัด เรื่อง การศึกษากับเทคโนโลยีดิจิทัล

สืบค้นจาก : สถาบันวิจัยและประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333