บทความสั้น
อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยมืดของสังคมไทย
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | เมษายน 2567

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 เป็นต้นมา ได้มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับกลุ่มทุนข้ามชาติสีเทาจำนวนมาก ในคดีการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด รวมไปถึงสถานบันเทิงผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคง ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมในประเทศไทย

ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า อาชญากรรมข้ามชาติได้ก่อปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อประเทศไทย 4 ประการ ได้แก่

1. ปัญหายาเสพติด ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศตามแนวชายแดน จนเกิดเป็นวงจรของยาเสพติดตั้งแต่การผลิตไปจนถึง การขายและเสพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจมากมาย

2. ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม รวมถึงเป็นภาระของรัฐทั้งด้านการคุ้มครองสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมาย

3. ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี ซึ่งประเทศไทยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์

4. ปัญหาการฟอกเงิน เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ และเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ เช่น การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น

ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย การท่องเที่ยวและเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ทำให้กลุ่มมาเฟียข้ามชาติจำนวนมาก นิยมเข้ามาอาศัยในไทย หรือใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการก่ออาชญากรรม โดยคนกลุ่มนี้มักจะแอบแฝงมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจ โดยมักทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่างๆ เช่น ยาเสพติด ค้ามนุษย์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งมักจะมีคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้ด้วย

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” (ซึ่งจะเผยแพร่ช่วงเดือนเมษายน 2567) สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง รายงานสุขภาพคนไทย 2567 หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เรื่อง มาเฟียข้ามชาติกับการแก้ปัญหา ? สืบค้นจาก : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333