บทความสั้น
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนไทยผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มีนาคม 2567

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในหลายช่องทางเพื่อทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งการค้นหา ค้นคว้าไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในด้านสุขภาพ

เทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมการดูแลสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ การติดตามสุขภาพของตนเองผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมไปถึงการเข้ารับบริการทางสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสุขภาพ ในเรื่องการติดตามข่าวสารและค้นหาข้อมูลสุขภาพถึงร้อยละ 76

รองลงมา คือ การติดตามและประเมินการออกกำลังกายร้อยละ 35

และใช้ในการจอง ขอรับบริการทางสุขภาพหรือทางการแพทย์ออนไลน์ถึงร้อยละ 31.7

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่า เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในยุคปัจจุบันทำให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการทางสุขภาพเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็วก็อาจส่งผลเสียได้ เพราะไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ถูกต้องที่เราเข้าถึงเท่านั้น แต่เราสามารถได้รับข้อมูลเท็จที่อาจหลอกลวงเราได้เช่นกัน ดังนั้น เราจึงต้องคัดกรองข้อมูลที่ได้รับมาอย่างละเอียด จึงจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพของประชาชน” ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2567” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2567 หมวดตัวชี้วัด เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพของประชาชน


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333