บทความสั้น
“อยากรู้ อยากลอง” วลีวัยใส ลดได้ด้วยกิจกรรมรณรงค์จริงหรือไม่?
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | มีนาคม 2567

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของอาหาร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสุขภาพ นโยบาย รวมไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน ล้วนมีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมของนักเรียนทั้งสิ้น

“อยากรู้ อยากลอง” เป็นวลีที่เมื่อได้ยินจะรู้ทันทีว่า หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงของวัยเรียนและวัยรุ่น ที่ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการทดลองทำ โดยอาจทำพฤติกรรมเสี่ยงตามเพื่อน ตามสื่อ เนื่องจากไม่เห็นถึงข้อเสีย หรือผลกระทบของพฤติกรรมนั้นๆ หรืออาจเห็นถึงข้อเสียแต่มีเหตุจูงใจอื่นๆ

จากผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา พบว่า การดื่มสุราเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่สุด รองลงมาคือ สูบบุหรี่ การพนัน ติดเกม ตามลำดับ นั้นทำให้ในหลายๆ โรงเรียน มีการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรมของนักเรียนอยู่เสมอ จากผลสำรวจนักเรียนทุกภูมิภาคของไทย จำนวน 3,156 คน โดยมีร้อยละ 72.4 เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีกิจกรรมต่อต้านบุหรี่เป็นประจำ และอีกร้อยละ 27.6 เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีกิจกรรมต่อต้านบุหรี่นานๆ ครั้ง พบว่าสัดส่วนนักเรียนที่อยากทดลองสูบบุหรี่ในโรงเรียนที่มีกิจกรรมต่อต้านบุหรี่เป็นประจำ มีความอยากลองสูบบุหรี่ร้อยละ 76.1 แต่ในโรงเรียนที่มีกิจกรรมต่อต้านบุหรี่นานๆ ครั้ง นักเรียนมีความอยากลองสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 86.4 เลยทีเดียว นั้นแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนที่มีกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ส่งผลให้นักเรียนมีความ “อยากลองสูบบุหรี่” น้อยกว่า โรงเรียนที่มีกิจกรรมต่อต้านบุหรี่นานๆ ครั้ง ได้จริง

แม้ว่าการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ภายในโรงเรียนอาจไม่สามารถห้ามความอยากรู้อยากลองของนักเรียนได้ แต่การรณรงค์สามารถแสดงให้เห็นถึงพิษภัยและผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สุขภาพกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน” ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ “สุขภาพคนไทย”

Facebook : สุขภาพคนไทย

Instagram : @thaihealthreport

TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

รายงานสุขภาพคนไทย 2566 หมวดตัวชี้วัด เรื่อง สภาพแวดล้อมโรงเรียน


Related Topics :

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333