บทความสั้น
ชุมชนสุขภาพจิตดี ต้องเพิ่มนักจิตบำบัด
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
ตัวชี้วัดสุขภาพ | ตุลาคม 2566

   

    “ปัญหาสุขภาพจิต” เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางร่างกาย เช่น ความเครียด สารเคมีในสมอง หรือปัจจัยภายนอก อย่างสังคม วัฒนธรรม หรือครอบครัว จนเกิดเป็น “อาการป่วยทางใจ” ที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับอาการป่วยทางร่างกาย 


     การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในประเทศไทย ยังคงเป็นความท้าทายในด้านจำนวนและสัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชต่อประชากรในประเทศยังมีค่อนข้างจำกัดและกระจุกตัวแค่ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนจิตแพทย์และนักจิตวิทยามีสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อจำแนกตาม 13 เขตสุขภาพ

     จากข้อมูล จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช พ.ศ. 2565 โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต พบว่า จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในไทย มีเพียง 5,946 คน แบ่งเป็น จิตแพทย์ทั่วไป 550 คน จิตแพทย์เด็ก 295 คน นักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยา 1,037 คน เป็นพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำนวน 602 คน และเป็นพยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่ 3,462 คน 

     จากข้อมูลข้างต้น จะคิดเป็นสัดส่วนจิตแพทย์(จิตแพทย์ทั่วไปและจิตแพทย์เด็ก) 1.3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน นักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิกมีสัดส่วน 1.6 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และเป็นสัดส่วนพยาบาลจิตเวชรวม 6.1 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว

     จากสัดส่วนดังกล่าวนั้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้เพิ่มตำแหน่งด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เช่น การเพิ่มตำแหน่งงานในด้านนี้ การเพิ่มบุคลการด้านสุขภาพจิตที่อาจมาจากการสอบวัดมาตรฐานตำกำหนด  หรือมีสายด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้ประชากรเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

    ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2565” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ “สุขภาพคนไทย” 
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : @thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30 วิสุขภาพคนไทย)

ข้อมูลอ้างอิง


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333