บทความสั้น
เปิดความชุก ของ “บุหรี่ไฟฟ้า” หาซื้อง่าย อันตรายใกล้ตัว !!
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | มิถุนายน 2566

รู้หรือไม่ ? บุหรี่ไฟฟ้า นอกจากจะมีสารนิโคติน และสารก่อมะเร็งแล้ว ยังประกอบไปด้วยโลหะหนักต่าง ๆ ที่มีพิษต่อปอด ไต เป็นที่น่าตกใจว่า เกินกว่าครึ่ง ของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในไทย เป็นเยาวชน อายุ 15-24 ปีภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน จึงเป็นปัญหาสังคมและปัญหาสาธารณสุขที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง

เปิดความชุกของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนไทย จาก การสำรวจเยาวชนไทยในสถานศึกษา ปี 2564 จำแนกตามภูมิภาค พบว่า “ภาคเหนือ” มีจำนวนเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 4.6 รองลงมาคือ “กรุงเทพฯ และปริมณฑล” อยู่ที่ 4.1 และ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” อยู่ที่ร้อยละ 3.6 ส่วน “ภาคกลาง” มีจำนวนเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า อยู่ที่ร้อยละ 2.3 และ “ภาคใต้” อยู่ที่ร้อยละ 2.2 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า “ระดับอุดมศึกษา” พบมากสุดถึงร้อยละ 4.6 รองลงมาคือ “อาชีวศึกษา” พบอยู่ที่ร้อยละ 4.2 และสุดท้ายคือ “มัธยมศึกษาตอนปลาย” พบที่ร้อยละ 1.6

เปิดสัดส่วนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการขายและส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า พบว่า มีการขายและส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อสังคมออนไลน์สูงถึง 300 ราย ใน 6 แพลตฟอร์ม พบการขายมากที่สุดผ่านทาง “เว็บไซต์” อยู่ที่ร้อยละ 23 รองลงมาคือผ่านทางแอปพลิเคชัน “Line” อยู่ที่ร้อยละ 21 และ “Youtube” อยู่ที่ร้อยละ 20 ส่วนช่องทาง “Facebook” พบอยู่ที่ร้อยละ 15 “Twitter” พบอยู่ที่ร้อยละ 12และผ่านทาง “Instagram” พบอยู่ที่ร้อยละ 9

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” มีความชุกเป็นอย่างมากในกลุ่มเยาวชนไทย และยังสามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวในทางปฏิบัติเป็นไปได้อย่างจำกัด เราจึงพบเห็นแนวโน้มการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มากขึ้นในปัจจุบัน

ยังมีอีกหลายบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “บุหรี่ไฟฟ้า” ตามมาอ่านต่อได้ที่ “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ โดยสามารถอ่านแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@gmail.com


หมายเหตุ: ปรับปรุงเนื้อหา จาก หมวด 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ( หน้าที่ 39 - 42 )

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ ‘สุขภาพคนไทย’
ได้ที่ www.thaihealthreport.com
Facebook : สุขภาพคนไทย
Instagram : thaihealthreport
TikTok : @thaihealthreport (30วิ สุขภาพคนไทย)
 

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333