บทความสั้น
บัตรทองเพิ่มสิทธิการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกร
Home / บทความสั้น

คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถานการณ์เด่น | พฤศจิกายน 2565

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยเดินหน้าโครงการ “ร้านยารูปแบบใหม่ Common lliness" โดยเป็นการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกร และติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน โดยที่ไม่ต้องไปแออัดรอรับบริการที่โรงพยาบาลแล้ว1 หากอาการดีขึ้นก็จะสิ้นสุดการดูแล กรณีอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีระบบการจัดการเพื่อส่งต่อเข้าสู่การรักษาต่อไป

บริการดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรทอง ได้รับบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ที่ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ดูแลกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย ครอบคลุมบริการ 16 กลุ่มอาการ พร้อมให้คำปรึกษา รับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สปสช. ได้สนับสนุนการจ่ายชดเชยให้ร้านยา ทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม ค่ายาและเวชภัณฑ์ และค่าติดตามอาการและผลการดูแล โดยเหมาจ่ายในอัตรา 180 บาทต่อครั้ง


ที่มาภาพ : https://www.bangkokbiznews.com/health/public-health/1034949

16 กลุ่มอาการ มีอะไรบ้าง ?

"ร้านยาชุมชนอบอุ่น" นับเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงติดตามผู้ป่วยที่บ้านที่มีปัญหาการใช้ยา ซึ่งร้านยาที่เข้าร่วม จะต้องเป็น ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  คือ เปิดบริการอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดบริการ และมีเภสัชกรผู้ให้บริการที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ2

ขั้นตอนรับบริการ

  1. ตรวจสอบรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่หรือสังเกตจากสติกเกอร์ "ร้านยาคุณภาพของฉัน" ให้บริการการเจ็บป่วยเล็กน้อย
  2. ไปที่ร้านยา นำบัตรประชาชนไปด้วยเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยา (หรือแนะนำให้พบแพทย์ ในกรณีที่พบว่ามีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์)
  3. เภสัชกรติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา

นอกจากนี้แล้ว ร้านยาบู๊ทส์ 200 กว่าสาขาทั่วประเทศก็พร้อมดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองอย่างเต็มที่ และได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย3 ซึ่งเริ่มเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เพิ่มการเข้าถึงด้านสาธารณสุขของคนไทย


อ้างอิง

  1.   เริ่มแล้ว! สิทธิบัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการรับยา ฟรี! . 7 พฤศจิกายน 2565. PPTV, จาก https://www.pptvhd36.com/health/news/2261
  2.   เช็ก 16 กลุ่มอาการป่วย "สิทธิบัตรทอง" รับยาร้านยาได้. 30 ตุลาคม 2565. กรุงเทพธุรกิจ, จาก https://www.bangkokbiznews.com/health/public-health/1034949
  3.   ร้านยาบู๊ทส์ประเดิมดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาฟรี. 5 พฤศจิกายน 2565. NHSO, จาก https://www.nhso.go.th/news/3811

 


รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333